GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 THỰC HIỆN GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN

 

Với mục tiêu khắc phục những hạn chế của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành; chưa đáp ứng yêu cầu mới về phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; chưa chú trọng yêu cầu về vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy độc lập, khả năng phản biện, thói quen tự học, các kỹ năng thực hành, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm... Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, hài hòa đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; đáp ứng trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, khoa học giáo dục và hội nhập quốc tế. 

Qua đó, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh Kiều, năm học 2021-2022 trường Tiểu học Võ Trường Toản thực hiện giảng dạy bộ sách "Chân trời sáng tạo" đối với khối lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; riêng đối với khối lớp 2 trường tiếp tục thực hiện bộ sách "Chân trời sáng tạo" như đã được đưa vào giảng dạy trong năm học 2020 - 2021.