V/v treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài viết liên quan