Thursday, 05/08/2021 - 05:27|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật tại Điểm c, Khoản 1, Điều 12 của văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành điều lệ Trường Mầm Non

Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực