Bài hát nhớ ơn thầy cô của học sinh lớp 2P2 - trường TH Mạc Đĩnh Chi