HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁI KHẾ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy - học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của Công chức, Viên chức và Người lao động, tạo điều kiện để Công chức, Viên chức và Người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ Công chức, Viên chức và Người lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Bài viết liên quan