Tổng số giáo viên là 16 người. Số giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn là 16/16 giáo viên đạt tỉ lệ 100%, số trình độ trên chuẩn là 13/16 giáo viên đạt tỉ lệ 81.25%  Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.